Ново семейство черни щъркели в Странджа

Магическата планина Странджа се сдоби с още едно богатство –  нова поколение красиви черни щъркели. Потвърждение, че на бял свят са се появили и малките на черната двойка, даде Милен Рашков, биолог в ДПП „Странджа“. Експертът обяснява, че еволюционно черната птица е близък родственик с добре познатият на всички бял щъркел, но има значителни разлики в поведението на двата вида.

Докато белите им събратя гнездят в населени места, в близост до домовете ни, черните щъркели са плашливи, не обичат човешко присъствие и често свиват гнездо в труднопроходими влажни зони. В България такива са намерени на няколко места – местността Бяла вода, край р. Папийско дере в землището на с. Варвара, като се предполага, че там живеят 14 двойки. Птицата снася през март, като мътят и двамата родители, редувайки се.

черен щъркел странджа

Източник: ДПП „Странджа“

Черният щъркел е рядък и защитен в България и Европа вид, включен в Приложение 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие, както и в Приложение I на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици (Директива за птиците). Вписан е в Червената книга на България, с категория „Уязвим“. Строго защитен е и съгласно приложение II на Бернската Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания.

Видът е силно уязвим от човешката дейност, сред най-големите заплахи за оцеляването му са безпокойството от страна на хората, нерегламентираното унищожаване на неговите местообитания, пресушаването и замърсяването на водоемите териториите, където е съсредоточена хранителната му база.

С цел опазването на вида е необходимо да не смущаваме птиците при походи сред природата, особено през размножителния период, да не изхвърляме отпадъци, замърсявайки околната среда, при провеждане на горскостопански мероприятия е необходимо да се ограничи добивът на дървесина в места където има гнезда на черни щъркели.

Още интересни истории ще намерите в нашата Facebook страница!

Истории
На фокус


Източник: truestory.bg

Powered by Facebook Comments