HomeИнтересноБългарияКолко са българските диалекти?

Колко са българските диалекти?

Всички сме чували много видове български диалекти. Те показват богатството, което нашият език притежава. Днес ще разгледаме тяхната класификация – колко видове има и какво ги отделя един от друг.

Колко са диалектите в българския език

Основното разделение в българския език е на източен и западен диалект. Най-очевидно то се вижда в буквате е/я – ятовата гласна. В западните български територии ще чуете бел, млеко, докато на изток – бял, мляко. Към това трябва да добавим и по-мекото изговаряне на гласните звукове на изток(зелен/зилен). Това разделение се нарича с изпаза Ятова граница. Тя е мислена отсечка, която води началото си от Никопол и стига чак до Солун.

1.Източнобългарски диалекти

Тук се включва територията между Дунав, Бяло и Черно море. Има 2 основни групи в него:

 • Североизточни диалекти – Тук се включват диалектите на Мизия и на Балкана(Стара планина).
  • За мизийския диалект е характерно членувато с “о” под ударение и с “у” когато е под ударение –  гърбò, нусò, кръкò.
  • Балканският диалект е водещ за голяма част от българските възрожденски писатели, така че постепенно се налага като водещ за основата на книжовния български език.
 • Рупски диалекти – Обхваща територията на Тракия(Източна/Западна), Горнотракийсктата низина, Родопите, Ралзог и Гоце Делчев и стигат чак до Солун.Тук имаме 3 групи:
  • Източнорупски
  • Западнорупски
  • Родопски

За тези диалекти е характерно:

 • голям брой меки съгласни
 • дн става само нн – гладни/гланни
 • и става у – жуф(жив)
 • буквата х се запазва винаги за разлика от Източния диалект
 • отметната ударение – вòдажèнаòко

2.Западнобългарски диалекти

Това е западната част на българското землище – на запад от ятовия пояс.Тук също имаме 2 големи групи:

2.1Северозападен диалект – и той се дели на 2 основни части:

  • Белослатинско-плевенски
  • Видинско-ломски

За този диалект има следните характерни особености:

 • Групи шт—жд на мястото на стари tj, dj (нош, лèшта, дыи, вèжди, междà) с изключение на частицата за бъдеще време че във Видинско и Ломско.
 • Окончание е във формите за мн. ч. на миналото действително причастие на -л: билè, дошлè, видèле, давàле, садѝле
 • Членна форма за мъжки род -ъ под ударение и -ạ без ударение: дъждъ̀, снегъ̀, носъ̀, медъ̀, мèсецạ, грòздạ

2.2.Югозападен диалект – включва Югозападна България, Северна Гърция, Македония и отделни части от Албания.

За този диалект има следните особености:

 • даш (дъжд – от дъждь), бàчва (бъчва – от бъчьвь); тàнко (тънко – от тьнъкъ). В редица говори (предимно македонски) обаче е налице гласна ъ, а често като застъпник на ъ се среща и гласна o.
 • Частицата за бъдеще време, подобно на останалите български говори варира силно: штешечек’ек’у.
 • Запазен стар преглас на o в е след жчшйножèвеслъ̀нчевкошèвемòйе.
 • Членна форма  или -от при имената от мъжки род, единствено число.
 • Употреба на суфикс  за образуване на минали страдателни причастия: бѝен (бит), обỳен (обут), пѝен (пит), и т.н.
 • Суфикс -чки за образуване на прилагателни имена вместо -шкивойнѝчки (войнишки), рàчечки (рачешки), човèчки (човешки).

Източници:

 1. Карта на БАН за българските диалекти
 2. За примерите е ползвана информация от българската страница на Wikipedia

 

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ