HomeИнтересноБългарияКакво е характерно за източните български диалекти?

Какво е характерно за източните български диалекти?

Източните български диалекти се отделят от западните по ятовия изговор. Съществуват обаче и други техни особености. Едни от тях отделят и характеризират дадена диалектна група, но и не съвпадат с ятовата граница, т. е. не обхващат изцяло.

Какво е характерно за източните български диалекти?

Източните говори оформят относително единна говорна цялост. Тук на първо място се определя ятовия си изговор.

Как се делят източните български диалекти

От друга страна на база ред и особености, към това число и на особености в ятовия изговор, такива диалекти се делят на три групи. Това са: балкански говори, рупски говори и мизийски говори.

Мизийски говори

Те имат полупрегласен ê ятов изговор (б’ал—бềли, мл’àку—млêчẹн). Тези говори заемат част от Южна Добруджа и Дунавската равнина.

Балкански говори

За тях е характерно, че имат полупрегласен е ятов изговор (б’ал—бèли, мл’àку—млèчин). Балканските говори заемат земите от двете страни на Стара планина в Тракийската и Мизийската равнина, Средногорието и балканската област.

Рупските говори

Те не са единни по ятовия си изговор. Едни от тях са с непрегласен ê изговор (бềл—бềли, млềку—млềчен), други с непрегласен ятов изговор (б’àл—б’àли, мл’àку—мл’àчен), други, a трети с полупрегласен ê ятов изговор (б’ал—бềли, мл’àку— млềчен). Рупските говори заемат Южна Тракия, Странджа, Разложко, Родопската област и Гоцеделчевско.

В резултат на големи колонизаторски и преселнически движения тези три говора и групи не са ясно и изцяло отделени една от друга. Това важи, особено за двете —балканска и мизийска. Те са размесени отчасти. И така, в областта на мизийските говори в Добричко, във Варненско, Шуменско и Силистренско има преселници от рупските говори, a в Търновско, Силистренско и Свищовско има преселници от балкански говори. По този начин в областта на рупските говори в Бургаско има преселници от мизийски говори.

В заключение:

В общи линии това е характерното за източните говори. Разбира се има толкова много специфики, че може да се изпише цяла книга, но в най-бегли и кратки обяснения, това би могло да послужи за добър ориентир, както и да се знае къде е разпространен този диалект!

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ